HomeKlubbenBestyrelsenFunktionsbeskrivelser
Rosenholm Rideklub - Organisation

Rosenholm Rideklub har konstituereten bestyrelse på 6 medlemmer + suppleanter.

Rosenholm Riideklub lejer sig ind hos Rosenholm Ridecenter, som har ansvar for hal og ridebaner, vedligeholdelse af de fysiske rammer.

Rosenholm Rideklub står for den daglige drift d.v.s. udlejning af bokse, ansættelse af undervisere og staldpersonale, undervisning, folde, stævner m.m.

Rosenholm Rideklubs stalde rummer i øjeblikket 12 heste/ponyer til elevundervisning og 23 privatejede heste.

 

Bestyrelsen for Rosenholm Rideklub har på bestyrelsesmødet 08/4/2014 konstitueret sig på følgende måde:

 • Formand
 • Sekretær, stedfortræder for formanden
 • Kasserer
 • 3 bestyrelsesmedlemmer med hvert deres ressourceområde

   

  Bestyrelsesmøder med deltagelse af den samlede bestyrelse afholdes 10 - 12 gange om året i henhold til bestyrelsens forretningsorden.

  Forretningsudvalget, der består af formand, sekretær/stedfortræder og kasserer, afholder møder efter behov. Bestyrelsen har valgt indtil videre, at forretningsudvalget er inaktivt, og alle beslutninger tages af den samlede bestyrelse.

  Fællesmøder mellem bestyrelsen og Rosenholm Ridecenter afholdes efter behov.

  Opgaver og ansvarsområder for de enkelte bestyrelsesmedlemmer:

   

  Formand – Knud Damgaard:

  • Den overordnede ledelse af forretningsudvalg (inaktivt) og bestyrelse
  • Kontakt til de offentlige, herunder kommune vedr. samarbejdet
  • Personalemæssige anliggender
     • Den overordnede personaleledelse
     • Ferieplanlægning personale
     • APV
  • Koordinerende opgaver
     • Fordeling af haltider (sammen med de forskellige undervisere), udarbejdelse og vedligeholdelse af opslag
  • Stald
     • Samarbejde med Frank
     • Kontakt til Rosenholm Ridecenters bestyrelse

  Bestyrelsens kontaktperson til:

     • Personalet
     • Opstaldere

   

  Sekretær – Mai Eriksson

  • Deltagelse i forretningsudvalgets møder (inaktivt)
  • Deltagelse i bestyrelsens møder
  • Stedfortræder for formanden
  • Sørger efter aftale med formanden for, at dagsorden og så vidt mulig skriftligt materiale, der fremlægges til brug for bestyrelsens behandling af enkelte sager, tilstilles medlemmerne senest 5 dage før hvert møde.
  • Udarbejde referat fra bestyrelsesmøder samt sørger for at referat tilsendes bestyrelsesmedlemmerne senest 5 arbejdsdage efter et møde efter godkendelse af formanden
  • Varsle generalforsamling, og udarbejde dagsorden hertil.
  • Løbende redigering af velkomstbrochure samt reglement
  • Nye opstaldermapper
  • Opdatere aktivitetskalender
  • Udarbejdelse af certificeringer.
  • Deltager i Sportsudvalgets møder.
  • Samarbejde med webmaster:
     • Opslag på website
     • Aktivitetskalender - opdatering
  • Koordinerende opgaver
     • Venteliste
     • Boksfordeling (I samarbejde med den staldansvarlige)
     • Fordeling af rideskolehold (dressur) (I samarbejde med de forskellige undervisere)
     • Rundvisning af kommende opstaldere
     • Fordeling af pladser til udstyr
     • Løbende "oprydning" ved omrokering eller fraflytning
   • Stald
     • Indretning af stalde
   • Bestyrelsens kontaktperson til:
      • Webmaster
      • Distrikt 12

     

    Kasserer – Karin Jensen:

    • Rapporterer omkring regnskab og budget til formand og bestyrelse
    • Modtager de underskrevne og accepterede opstaldningskontrakter
    • Opkræver og udbetaler depositum til opstaldere i forbindelse med til- og fraflytning. (herunder ansvarlig for weekendvagter).
    • Fører regnskab med wrap samt diverse tillægsydelser til opstaldere
    • Ansvarlig for bogføringen
    • Betaling af kreditorer
    • Opkrævninger af enhver art (kontingenter, ridehold, klippekortordning)
    • Vedligeholder klubbens medlemskartotek
    • Udarbejder årsregnskab for det kommende år i samarbejde med formanden 
     Resultatopgørelse - der viser klubbens indtægter, udgifter og årets resultat (overskud eller underskud)
     Balancen - der viser klubbens formue på årets sidste dag
    • Udarbejder aktuel kontoplan i samarbejde formanden
    • Udarbejder lønregnskab
    • Fremlægger årets regnskab og det kommende års budget på generalforsamling
    • Tømmer klubbens postkasse
    • Indkøber kontorartikler
    • PR og Marketing – aviser, TV, udarbejdelse af diverse reklamemateriale.
    • Udlevering af opstaldningskontrakter og velkomstbrochurer.
    • Bestyrelsens kontaktperson til:
      • Det offentlige, herunder kommune vedr. økonomiske tilskud og regnskab
      • Rosenholm Ridecenter vedr. økonomiske spørgsmål
      • Dansk Ride Forbund (DRF)
      • Sportsudvalget

      

     Den Sociale Ressource Person – Randi Jensen

     • Fører dialog med partrytterne og partrytternes forældre 
        • Løbende vedligehold af udstyr til elevheste/partheste
        • Sociale arrangementer i klubben med deltagelse af elever/partryttere
        • Årlig opvisningsdag for elever/partryttere (i samarbejde med undervisere)
     • Input til Sportsudvalget omkring stævner/elevryttere
     • Opdatering af website vedrørende elevheste / partryttere
     • Bestyrelsens kontaktperson til:
        • Rideskolehold
        • Partryttere

      

       Den ”Hestekyndige” Person –

       • Deltagelse i bestyrelsens møder
       • Samarbejde med undervisere
          • Sparringspartner omkring køb/salg af rideskoleheste
          • Deltager i indkøbsture i forbindelse med nye indkøb af rideskoleheste
          • Rider rideskolehestene efter behov
          • Fordeling af rideskolehold / spring (I samarbejde med de forskellige undervisere)
       • Samarbejde med staldpersonale
          • Overordnet ansvarlig for samarbejdet med smed, dyrlæge og rideskolehestenes almene velfærd
          • Fastsætter tidspunkt for vaccination, gødningsprøver, ormekur og andet
          • Fordeling af heste på fold
       • Staldansvarlig for indkøb af foder og wrap i tæt samarbejde med klubbens kasserer
       • Overordnet ansvarlig for planlægning og gennemførelse af arbejdsdage
          • Fast punkt på bestyrelsesmødet umiddelbart før arbejdsdagene, hvor opgaverne fordeles
          • Ansvarlig for indkøb af materialer og forplejning på arbejdsdagen
       • Bestyrelsens kontaktperson til:
          • Samarbejdspartnere       ”Blæksprutte” – Anne-Louise Mostrup Davidsen

       • Deltagelse i bestyrelsens møder
       • Samarbejde med kassereren
          • Indkøb af småanskaffelser til stald
          • Indkøb af rengøringsartikler
          • Indkøb og madlavning i forbindelse med ridelejr
       • Planlægning af den årlige staldrengøring
       • Oprydning i sadelrum (rideskoleheste)
       • Årlig ridelejr (I samarbejde med undervisere)
       • Bestyrelsens kontaktperson til:
          • Juniorudvalg

        

        

       Senest opdateret: Tirsdag, 23. januar 2018 11:43

       Gå til toppen