HomeKlubbenBestyrelsenFunktionsbeskrivelser
Rosenholm Rideklub - Organisation

Rosenholm Rideklub har konstituereten bestyrelse på 7 medlemmer + suppleanter.

Rosenholm Riideklub lejer sig ind hos Rosenholm Ridecenter, som har ansvar for hal og ridebaner, vedligeholdelse af de fysiske rammer.

Rosenholm Rideklub står for den daglige drift d.v.s. udlejning af bokse, ansættelse af undervisere og staldpersonale, undervisning, folde, stævner m.m.

Rosenholm Rideklubs stalde rummer i øjeblikket 15 heste/ponyer til elevundervisning og 18 privatejede heste.

 

Bestyrelsen for Rosenholm Rideklub har på bestyrelsesmødet 8/3/2018 konstitueret sig på følgende måde:

 • Formand
 • Sekretær, stedfortræder for formanden
 • Kasserer
 • 4 bestyrelsesmedlemmer med hvert deres ressourceområde

   

  Bestyrelsesmøder med deltagelse af den samlede bestyrelse afholdes 10 - 12 gange om året i henhold til bestyrelsens forretningsorden.

  Forretningsudvalget, der består af formand, sekretær/stedfortræder og kasserer, afholder møder efter behov. Bestyrelsen har valgt indtil videre, at forretningsudvalget er inaktivt, og alle beslutninger tages af den samlede bestyrelse.

  Fællesmøder mellem bestyrelsen og Rosenholm Ridecenter afholdes efter behov.

  Opgaver og ansvarsområder for de enkelte bestyrelsesmedlemmer:

   

  Formand – Knud Damgaard:

  • Den overordnede ledelse af forretningsudvalg (inaktivt) og bestyrelse
  • Kontakt til de offentlige, herunder kommune vedr. samarbejdet
  • Samarbejde med Tendrup Møllegård I/S
  • Kontakt til Rosenholm Ridecenter-bestyrelse
  • Indretning af stald
  • Personalemæssige anliggender i samarbejde med Christina Ryom Krogh
     • Den overordnede personaleledelse
     • Ferieplanlægning personale
     • APV
  • Samarbejde med staldpersonale i forhold til:
     • Overordnet ansvarlig for samarbejdet med smed, dyrlæge og rideskolehestenes almene velfærd i samarbejde med Anne-Louise Mostrup Davidsen
     • Ansvarlig for indkøb af foder og wrap i tæt samarbejde med kassereren.

  Bestyrelsens kontaktperson til:

     • Det offentlige, herunder kommune vedr. økonomiske tilskyd og regnskab i samarbejde med kassereren
     • Rosenholm Ridecenter vedr. økonomiske spørgsmål i samarbejde med kassereren.
     • Dansk Ride Forbund (DRF) i samarbejde med kassereren
     • Personale i samarbejde med Christina Ryom Krogh

   

  Sekretær – Randi Jensen

  • Deltagelse i forretningsudvalgets møder.
  • Stedfortræder for formanden (næstformand)
  • Sørger for, at dagsorden og så vidt mulig skriftligt materiale, der fremlægges til brug for bestyrelsens behandling af enkelte sager, tilstilles medlemmerne senest 5 dage før hvert møde.
  • Udarbejde referat fra bestyrelsesmøder samt sørger for at referat tilsendes bestyrelsesmedlemmerne senest 5 arbejdsdage efter et møde.
  • Samarbejde med webmaster om opslag til hjemmeside
  • Udarbejde dagsorden til generalforsamling.
  • Udlevering af partrytterkontrakter.
  • Fører dialog med partrytterne og deres forældre.
  • Løbende vedligehold af udstyr til elevheste/partheste.
  • Sociale arrangementer i klubben med deltagelse af elever/partryttere.
  • Samarbejde med undervisere:
     • Venteliste for elevundervisning
     • Fordeling af rideskolehold (dressur) i samarbejde med de forskellige undervisere
     • Rider rideskolehestene efter behov
     • Årlig opvisningsdag for elever/partryttere.
   • Bestyrelsens kontaktperson til:
      • Rideskolehold/underviser
      • Partryttere

     

    Kasserer – Anne-Louise Mostrup Davidsen:

    • Rapporterer omkring regnskab og budget til formand og bestyrelse
    • Opkræver og udbetaler depositum til opstaldere i forbindelse med til- og fraflytning. 
    • Fører regnskab med wrap samt diverse tillægsydelser til opstaldere
    • Ansvarlig for bogføringen
    • Betaling af kreditorer
    • Opkrævninger af enhver art (kontingenter, ridehold, klippekortordning)
    • Vedligeholder klubbens medlemskartotek
    • Udarbejder årsregnskab for det kommende år i samarbejde med formanden 
     Resultatopgørelse - der viser klubbens indtægter, udgifter og årets resultat (overskud eller underskud)
     Balancen - der viser klubbens formue på årets sidste dag
    • Udarbejder aktuel kontoplan i samarbejde formanden
    • Udarbejder lønregnskab
    • Fremlægger årets regnskab og det kommende års budget på generalforsamling
    • Samarbejder med undervisere:
     • Sparringspartner omkring køb/salg af rideskoleheste.
     • Deltager i indkøbsture i forbindelse med nye indkøb af rideskoleheste
    • Samarbejde med staldpersonale:
     • Overordnet ansvarlig for samarbejde med smed, dyrlæge og rideskolehestenes velfærd i samarbejde med Knud Damgaard
    • Samarbejde med Ridefyssen
    • Bestyrelsens kontaktperson til:
      • Det offentlige, herunder kommune vedr. økonomiske tilskud og regnskab i samarbejde med formanden.
      • Rosenholm Ridecenter vedr. økonomiske spørgsmål i samarbejde med formanden.
      • Dansk Ride Forbund (DRF) i samarbejde med formanden.
      • Sportsudvalget
      • Ridefyssen

      

     Bestyrelsesmedlem – Mai Eriksen

     • Samarbejde med staldpersonale
        • Fastsætter tidspunkt for vaccination, gødningsprøver, ormekur og andet.
     • Overordnet ansvarlig for planlægning og gennemførelse af arbejdsdage
        • Fast punkt på bestyrelsesmødet umiddelbart før arbejdsdagene, hvor opgaverne fordeles.
        • Ansvarlig for indkøb af materialer og forplejning på arbejdsdagen
     • Planlægning af den årlige staldrengøring
     • Indkøb af småanskaffelser til stald

      

       Bestyrelsesmedlem – Christina Ryom Krogh

       • Deltagelse i bestyrelsens møder
       • Personalemæssige anliggender i samarbejde med Knud Damgaard
          • Den overordnede personaleledelse
          • Ferieplanlægning  
          • APV
       • PR og Marketing - aviser, TV, udarbejdelse af diverse reklamemateriale.
       • Samarbejde med undervisere:
          • Rider rideskolehestene efter behov
       • Årlig ridelejr, i samarbejde med undervisere
       • Oprydning i sadelrum (rideskolehestene) og spande med strigler
       • Tømmer klubbens postkasse
       • Bestyrelsens kontaktperson til:
          • Personalet       Bestyrelsesmedlem - Kaja Villefrance

       • Deltagelse i bestyrelsens møder
       • Venteliste for bokse
       • Boksfordeling, i samarbejde med staldpersonale.
       • Rundvisning af kommende opstaldere.
       • Udlevering af opstalderkontrakter.
       • Fordeling af pladser til udstyr for opstaldere.
       • Løbende "oprydning" ved omrokering eller fraflytning af private opstaldere.
       • Modtager de underskrevne og accepterede opstaldningskontrakter.
       • Tømmer klubbens postkasse
       • PR og Marketing - aviser, TV, udarbejdelse af diverse reklamemateriale.
       • Samarbejde med undervisere:
          • Rider rideskolehestene efter behov.
       • Samarbejde med staldpersonale:
          • Fordeling af heste på fold
       • Bestyrelsens kontaktperson til:
          • Opstaldere

       Bestyrelsesmedlem - Mette Stender Zacho

       • Deltagelse i bestyrelsens møder
       • Vedligeholdelse af halplan
       • Udarbejde og vedligeholdelse af diverse opslag.
       • Løbende redigering af velkomstbrochure samt reglement.
       • Opdatere aktivitetskalender.
       • Opslag på website herunder referat fra bestyrelsesmøder og nyhedsbrev.
       • Udsende varsling om generalforsamling.
       • Udsender diverse informationer til medlemmer.
       • PR og Marketing - aviser, TV, udarbejdelse af diverse reklamemateriale.
       • Opdatering af website
       • Sociale arrangementer i klubben
       • Samarbejde med undervisere:
          • Rider rideskolehestene efter behov.

        

       Senest opdateret: Lørdag, 31. marts 2018 10:23

       Gå til toppen